Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Чи готова Україна до запровадження електронних державних закупівельНАКАЗ 31.03.2016  № 571
Про затвердження Примірного договору про надання доступу до модуля електронного аукціону та бази даних

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України "Про публічні закупівлі" та пункту 22Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Примірний договір про надання доступу до модуля електронного аукціону та бази даних, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР 
про надання доступу до модуля електронного аукціону та бази даних
м. Київ ___ ____________ 20__ р.
Державне підприємство "Зовнішторгвидав України" - Адміністратор електронної системи закупівель (далі Адміністратор), в особі __________________________________________, що діє на підставі ________________________________________, з однієї сторони, та __________________________ - Оператор авторизованого електронного майданчика ______ рівня акредитації (далі - Оператор), в особі __________________________________, що діє на підставі _________________________, з іншої сторони (далі разом - Сторони), уклали договір про надання доступу до модуля електронного аукціону та бази даних з метою забезпечення створення та належного функціонування електронної системи закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) та Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 (далі - Порядок).
1. Визначення основних термінів
У цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні:
база даних (БД) - сукупність технічних та програмних засобів для збереження записів щодо здійснення процесів закупівель в ЕСЗ відповідно до Закону;
допорогові закупівлі - закупівлі з очікуваною вартістю предмета закупівлі, меншою за значення, установлені абзацами другим і третім частини першої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі";
електронна система закупівель (ЕСЗ) - інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу (Інформаційно-телекомунікаційна система "PROZORRO", далі - ІТС або Система) та майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами в електронному вигляді;
інцидент - ситуація погіршення роботи / несправності Системи;
постійно діюча комісія - комісія, яка утворена відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від 15.03.2016 № 440 з метою забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, підготовки рішень, що мають рекомендаційний характер, щодо їх підключення/відключення до електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель.
Інші терміни, які застосовуються в цьому Договорі, уживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про публічні закупівлі", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис" та Порядку.
2. Предмет договору
2.1. Предметом цього Договору є надання доступу Оператору до БД та модуля електронного аукціону Адміністратором для забезпечення проведення користувачами процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією та документами в електронному вигляді.
3. Обов'язки і права сторін
3.1. Адміністратор зобов'язаний:
3.1.1. Забезпечити функціонування та розвиток ІТС відповідно до Порядку.
3.1.2. Надати Оператору доступ до БД та модуля електронного аукціону відповідно до рівня акредитації.
3.1.3. Випустити продуктивний ключ і безоплатно передати його Оператору не пізніше ніж через п'ять робочих днів після укладення цього Договору.
3.1.4. Здійснювати перереєстрацію продуктивних ключів у встановлених Порядкомвипадках.
3.1.5. Забезпечити стабільність роботи БД, модуля електронного аукціону та реагування на інциденти (додаток 1).
3.1.6. Забезпечити збереження інформації, її цілісність та доступність на рівні БД.
3.1.7. Забезпечити здійснення організаційно-технічних заходів з метою запобігання несанкціонованому доступу до конфіденційної інформації в БД та унеможливлення її розголошення.
3.1.8. Не пізніше ніж за п'ять робочих днів повідомляти Оператора про оновлення програмного забезпечення або запровадження нових форматів електронних документів, програмно-технічних та технологічних засобів тощо.
3.1.9. Сплачувати Оператору відповідно до Порядку винагороду, яка нараховується за кожну процедуру закупівлі (крім переговорної процедури), що була проведена замовником через майданчик Оператора та закінчилася сформованим звітом про результати проведення процедури закупівлі за умови, що до моменту розкриття тендерних пропозицій торги не були відмінені або визнані такими, що не відбулися.
3.1.10. Своєчасно письмово повідомляти Оператора про заміну контактних осіб, призначених Адміністратором відповідальними згідно з цим Договором, а також у разі зміни керівника, місцезнаходження, поштової адреси, зміни способу оподаткування прибутку або зміни інших реквізитів, зазначених у цьому Договорі.
3.2. Адміністратор має право:
3.2.1. Відключати (блокувати доступ) Оператора від ЕСЗ у разі прийняття рішення про відключення майданчика Уповноваженим органом, що приймається на підставі рішення комісії, з одночасним повідомленням про це Оператора, а також у разі негативних результатів додаткового тестування майданчика на відповідність вимогам, установленим Порядком (у разі прийняття комісією рішення про таке тестування).
3.2.2. Вчасно отримувати плату від Оператора для забезпечення функціонування і розвитку Системи, яка відповідно до Порядку нараховується за подання тендерної пропозиції учасником, що була розкрита ЕСЗ, а також у вигляді щомісячної плати відповідно до підпункту 4.1.5 пункту 4.1 розділу 4 цього Договору.
3.2.3. Розробляти та затверджувати порядок використання ЕСЗ для проведення допорогових закупівель з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт (далі - порядок використання ЕСЗ для допорогових закупівель).
3.2.4. Проводити модернізацію Системи та вносити зміни до функціональності Системи і до порядку використання ЕСЗ для допорогових закупівель.
3.2.5. Здійснювати перевірку функціональності та проводити тестування роботи ЕСЗ як у цілому, так і окремих її складових.
3.2.6. Фіксувати інциденти, пов'язані з інформаційною безпекою, і випадки, визначеніпунктом 7.4 розділу 7 цього Договору, та інформувати про це комісію.
3.2.7. Виконувати інші дії, передбачені Порядком.
3.3. Оператор зобов'язується:
3.3.1. Забезпечити можливість проведення передбачених Законом процедур закупівель в ЕСЗ залежно від рівня акредитації та відповідність майданчика вимогам Порядку.
3.3.2. Забезпечити безперебійне функціонування майданчика відповідно до передбаченого функціоналу та рівний доступ усіх зареєстрованих користувачів до його сервісів.
3.3.3. У разі внесення змін до законодавства у сфері закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів привести не пізніше ніж у місячний строк у відповідність функціональні характеристики та можливості майданчика.
3.3.4. Забезпечувати захист конфіденційної інформації, а також цілісність і доступність усієї інформації, що надходить за посередництвом майданчика до ЕСЗ.
3.3.5. Не пізніше ніж за п'ять робочих днів повідомляти користувача, зареєстрованого на майданчику Оператора, про суттєві оновлення програмного забезпечення, запровадження нових форматів електронних документів та інші зміни.
3.3.6. Забезпечити користувача технічною інформацією та інформацією про роботу майданчика, достатньою для користування ЕСЗ.
3.3.7. Протягом п'яти робочих днів надавати відповіді на заяви та скарги користувача.
3.3.8. Сплачувати відповідно до пункту 4.1 розділу 4 цього Договору Адміністратору за кожну тендерну пропозицію, яка була подана учасником через майданчик Оператора та розкрита ЕСЗ, а також щомісячну плату відповідно до підпункту 4.1.5 пункту 4.1 розділу 4 цього Договору.
3.3.9. Своєчасно письмово повідомляти Адміністратора про заміну контактних осіб, призначених Оператором відповідальними за цим Договором, а також у разі зміни керівника, місцезнаходження, поштової адреси, зміни способу оподаткування прибутку або зміни інших реквізитів, зазначених у цьому Договорі.
3.3.10. Своєчасно здійснювати плату Адміністратору в порядку, визначеному цим Договором.
3.3.11. Не пізніше ніж за десять робочих днів повідомляти Адміністратора про оновлення програмного забезпечення, що впливає на обмін даними з БД.
3.3.12. Дотримуватися вимог порядку використання ЕСЗ для допорогових закупівель.
3.3.13. Забезпечити можливість проведення Адміністратором додаткового тестування майданчика на відповідність вимогам, установленим Порядком (у разі прийняття комісією рішення про таке тестування).
3.4. Оператор має право:
3.4.1. Отримувати доступ до функціоналу БД та модуля електронного аукціону відповідно до рівня акредитації.
3.4.2. Надавати пропозиції щодо покращення роботи ЕСЗ.
3.4.3. Надавати на майданчику додаткові послуги користувачеві, у тому числі на платній основі.
3.4.4. Справляти плату з учасників торгів за подання пропозиції згідно з Порядком.
3.4.5. Отримувати від Адміністратора винагороду, яка згідно з Порядком нараховується за кожну процедуру закупівлі {крім переговорної процедури), що була проведена замовником через відповідний майданчик та закінчилася оприлюдненим звітом про результати проведення процедури закупівлі за умови, що до моменту розкриття тендерних пропозицій торги не були відмінені або визнані такими, що не відбулися.
4. Порядок та умови оплати
4.1. Порядок та умови оплати послуг Адміністратора.
4.1.1. Відповідно до Порядку за подання учасником через відповідний майданчик кожної тендерної пропозиції, що була розкрита ЕСЗ, з Оператора майданчика Адміністратором справляється плата для забезпечення функціонування та розвиток Системи, яка у 2016 року становить (у тому числі ПДВ):
у разі, якщо очікувана вартість закупівлі (лоту) становить не більше ніж 20 тис. (двадцять тисяч) гривень, - 7 гривень за кожну пропозицію;
у разі, якщо очікувана вартість закупівлі (лоту) становить не більше ніж 50 тис. (п'ятдесят тисяч) гривень, - 50 гривень за кожну пропозицію;
у разі, якщо очікувана вартість закупівлі (лоту) становить не більше ніж 200 тис. (двісті тисяч) гривень, - 150 гривень за кожну пропозицію;
у разі, якщо очікувана вартість закупівлі (лоту) становить не більше ніж 1 млн. (один мільйон) гривень, - 250 гривень за кожну пропозицію;
у разі, якщо очікувана вартість закупівлі (лоту) становить більше ніж 1 млн. (один мільйон) гривень, - 700 гривень за кожну пропозицію.
Починаючи з 2017 року становить (у тому числі ПДВ):
у разі, якщо очікувана вартість закупівлі (лоту) становить не більше ніж 20 тис. (двадцять тисяч) гривень, - 5 гривень за кожну пропозицію;
у разі, якщо очікувана вартість закупівлі (лоту) становить не більше ніж 50 тис. (п'ятдесят тисяч) гривень, - 25 гривень за кожну пропозицію;
у разі, якщо очікувана вартість закупівлі (лоту) становить не більше ніж 200 тис. (двісті тисяч) гривень, - 80 гривень за кожну пропозицію;
у разі, якщо очікувана вартість закупівлі (лоту) становить не більше ніж 1 млн. (один мільйон) гривень, - 110 гривень за кожну пропозицію;
у разі, якщо очікувана вартість закупівлі (лоту) становить більше ніж 1 млн. (один мільйон) гривень, - 400 гривень за кожну пропозицію.
4.1.2. Адміністратор наступного робочого дня після закінчення облікового періоду (календарний місяць) складає звіт згідно з додатком 5 до цього Договору, який містить кількість розкритих Системою за звітний період тендерних пропозицій, що були подані учасниками через майданчик Оператора, та надсилає його Оператору на електронну адресу _________ для звірення та погодження.
У разі виникнення розбіжностей Оператор протягом двох робочих днів повідомляє про це Адміністратора шляхом надсилання листа на електронну адресу _________________.
Звірення та врегулювання розбіжностей здійснюються за допомогою детальних звітів про проведені процедури, сформованих БД.
4.1.3. Адміністратор не пізніше ніж на п'ятий робочий день поточного місяця надає Оператору відповідний акт наданих послуг у двох примірниках (додаток 2 до цього Договору) та рахунок на оплату з урахуванням обов'язкової щомісячної плати відповідно до підпунктів 4.1.5 і 4.1.6 пункту 4.1 цього Договору.
4.1.4. Оператор протягом п'яти банківських днів з моменту їх отримання зобов'язаний сплатити рахунок, підписати та повернути примірник акта Адміністратору.
4.1.5. Для забезпечення безперебійного функціонування ЕСЗ та покриття мінімально необхідних витрат Адміністратора на організацію взаємодії з Оператором до шостого числа кожного поточного місяця Оператор сплачує Адміністратору обов'язкову щомісячну плату у сумі ________ (__________) гривень, на яку Адміністратор не пізніше другого числа поточного місяця виставляє відповідний рахунок.
4.1.6. Сума сплаченої обов'язкової щомісячної плати враховується під час остаточного розрахунку за звітний місяць, але не повертається (повністю чи частково) у разі, якщо вона перевищує вартість наданих Адміністратором за місяць послуг, розрахованих у порядку, визначеному в підпункті 4.1.1 пункту 4.1 цього Договору (у цьому випадку вартістю наданих за місяць послуг є сума плати, визначеної в підпункті 4.1.5 пункту 4.1 цього Договору).
4.1.7. Платежі за Договором здійснюються в безготівковій формі на розрахункові рахунки, зазначені в реквізитах. Датою платежу за цим Договором вважається дата надходження коштів на поточний рахунок Адміністратора.
4.2. Порядок та умови оплати Адміністратором винагороди на користь Оператора.
4.2.1. Відповідно до Порядку Адміністратор повертає частину отриманої плати (чи зменшує суму плати, розрахованої відповідно до пункту 4.1 розділу 4 цього Договору) як винагороду Оператору за організацію проведення замовником процедури закупівлі через майданчик Оператора. Винагорода сплачується Оператору майданчика, на якому замовником було розміщено оголошення про проведення процедури закупівлі (крім переговорної процедури), результатом якої є сформований ЕСЗ звіт про результати проведення процедури закупівлі за умови, що торги не були відмінені або не були визнані такими, що не відбулися, до моменту розкриття тендерних пропозицій, у сумі, що становить (у тому числі ПДВ):
у разі, якщо вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. (двадцять тисяч) гривень, - 5 гривень у 2016 році та 3 гривні з 2017 року;
у разі, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. (п'ятдесят тисяч) гривень, - 20 гривень у 2016 році та 15 гривень з 2017 року;
у разі, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. (двісті тисяч) гривень, - 50 гривень у 2016 році та 40 гривень з 2017 року;
у разі, якщо вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. (один мільйон) гривень, - 75 гривень у 2016 році та 60 гривень з 2017 року;
у разі, якщо вартість закупівлі становить більш як 1 млн. (один мільйон) гривень, - 350 гривень у 2016 році та 300 гривень з 2017 року.
4.2.2. Оператор наступного робочого дня після закінчення облікового періоду (один календарний місяць) складає звіт за формою, наведеною в додатку 5 до цього Договору, який містить кількість процедур (лотів), що були завершені у звітному періоді замовниками через майданчик, закінчилися оприлюдненням звіту про результати проведення торгів та не були відмінені або не були визнані такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій (крім переговорної процедури), та надсилає Адміністратору на електронну адресу _________________ для звірення та погодження.
У разі виникнення розбіжностей Адміністратор протягом двох робочих днів повідомляє про це Оператора шляхом надсилання листа на електронну адресу _________________.
Звірення та врегулювання розбіжностей здійснюються за допомогою детальних звітів про проведені процедури, сформованих БД.
4.2.3. У разі якщо сума винагороди за послуги Оператору перевищує плату Адміністратору, розраховану за обліковий місяць відповідно до пункту 4.1 цього Договору, залишок суми фіксується як борг Адміністратора та враховується під час надання послуг наступних періодів.
4.2.4. Оператор не пізніше п'ятого робочого дня поточного місяця надає Адміністратору акт про проведені закупівлі (крім переговорної процедури) у двох примірниках (додаток 3 до цього Договору) та рахунок для оплати (з урахуванням підпункту 4.2.3 пункту 4.2 цього Договору).
4.2.5. Адміністратор протягом п'яти банківських днів сплачує рахунок (з урахуванням підпункту 4.2.3 пункту 4.2 цього Договору), підписує та повертає примірник акта Оператору.
4.3. У подальшому розмір плати, що зазначений у підпункті 4.1.1 пункту 4.1 і підпункті 4.2.1 пункту 4.2 цього Договору, може змінюватися в разі внесення змін до Порядку.
5. Вимоги до інформаційної безпеки
5.1. Під час виконання цього Договору Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог законодавства України у сфері технічного та криптографічного захисту інформації, Порядку та вимог, установлених у документації комплексної системи захисту інформації ЕСЗ.
5.2. Оператор зобов'язаний налаштовувати сервіси безпеки майданчика (ідентифікації та аутентифікації, управління доступом, протоколювання, шифрування тощо) відповідно до встановлених вимог та рекомендацій виробника обладнання або програмного забезпечення.
5.3. Сторони зобов'язані здійснювати всебічне сприяння державним (у тому числі судовим) органам, іншій Стороні та її представникам у разі проведення розслідувань справ з інформаційної безпеки.
5.4. Засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі засоби електронного цифрового підпису, що використовуються в роботі майданчика, повинні мати чинні експертні висновки або сертифікати відповідності за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.
5.5. Оператор майданчика повинен надавати звіт з інформаційної безпеки в установленому Адміністратором форматі з визначеною періодичністю або в разі виникнення інцидентів, пов'язаних з інформаційною безпекою.
5.6. У разі виникнення інцидентів, пов'язаних з інформаційною безпекою, Адміністратор подає відповідний звіт на розгляд комісії. За результатами розгляду комісії в разі відповідного рішення Уповноваженого органу Адміністратор може відключити майданчик від ЕСЗ.
6. Форс-мажорні обставини
6.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки або повне чи часткове невиконання своїх обов'язків за цим Договором, а також за понесені внаслідок цього збитки та шкоду, якщо таке невиконання (збитки, шкода) відбулося внаслідок дії форс-мажорних обставин.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у разі, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, прийняття актів державних органів та інші не залежні від Сторін обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.
6.3. Про настання та дію форс-мажорних обставин Оператор повідомляє Адміністратора протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення підтверджувальним документом.
6.4. Адміністратор письмово повідомляє Оператора про настання та дію форс-мажорних обставин протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення.
6.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вищевказані обставини як на підставу для звільнення від виконання вищезазначених обов'язків.
6.6. Форс-мажорні обставини відповідно до умов зовнішньоторговельних угод, міжнародних договорів на території України засвідчує виключно Торгово-промислова палата України.
7. Відповідальність сторін
7.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
7.2. У разі виявлення порушень умов цього Договору та затримки їх усунення кожна Сторона може звернутися з відповідною заявою до комісії, за результатами розгляду якої може бути прийнято відповідне рішення.
7.3. Сторони не несуть відповідальності за дії переможця, обраного за допомогою системи електронних закупівель, за відповідність поданої ним інформації фактичним даним та якість його товарів, послуг та робіт, за нецільове використання користувачами ЕСЗ або публікацію користувачами недостовірної або некоректної інформації.
7.4. За порушення строків виконання грошових зобов'язань за цим Договором винна сторона сплачує пеню в розмірі ________________ за кожен день порушення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі _____ суми заборгованості.
7.5. Сторонами погоджено, що пеня нараховується та сплачується за весь період прострочення виконання зобов'язання.
7.6. Відповідно до Порядку на підставі рішення комісії (пункт 7 частини тринадцятої Порядку) Оператор майданчика сплачує штраф на рахунок Адміністратора в розмірі _________ неоподаткованих мінімумів доходів громадян у разі:
1) порушення цілісності даних у зв'язку з непереданням до БД або неприйманням від БД документів (їх оновлення) чи окремих файлів протягом однієї години (п'ять і більше разів);
2) недоступності сервісу у зв'язку з відсутністю можливості в користувачів майданчика мати доступ до електронної системи закупівель через авторизований електронний майданчик, здійснювати будь-які дії і процедури протягом однієї години в робочий час (п'ять і більше разів);
3) розкриття конфіденційної інформації, а саме дії особи, спрямовані на передачу інформації (відомостей) третій особі без отримання попередньої згоди щодо вчинення таких дій в особи, яка є власником такої конфіденційної інформації.
Кількість визначених у цьому пункті порушень розраховується за останні 360 днів, починаючи з моменту підключення майданчика до ЕСЗ.
Адміністратор надає відповідальній особі Оператора копію відповідного рішення комісії (чи витягу з такого рішення) та рахунок на оплату штрафу. Оператор зобов'язаний сплатити штраф протягом десяти банківських днів з дати прийняття рішення комісією.
7.7. За систематичне порушення зобов'язань, визначених у цьому Договорі (п'ять і більше разів чи порушення строків оплати послуг Адміністратора на тридцять і більше днів сумарно за останні шість місяців), Оператор відключається від ЕСЗ за рішенням Уповноваженого органу, яке приймається на підставі рішення комісії. Відключення та наступне підключення здійснюється відповідно до Порядку.
8. Вирішення спорів
8.1. Усі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів.
8.2. У разі якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до вимог законодавства України.
9. Конфіденційність
9.1. Сторони погодилися, що технічна документація, відомості, що стосуються безпеки інформації, акти, звіти, фінансові та розрахункові документи, які складаються Сторонами в рамках виконання цього Договору, є конфіденційними.
9.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам указану інформацію без попередньої письмової згоди іншої Сторони та вживати всіх можливих заходів для унеможливлення доступу до зазначеної інформації третіх осіб, крім випадків, коли така інформація повинна бути надана відповідно до вимог законодавства України.
9.3. Передання зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення іншими засобами можуть мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, крім випадків, передбачених законодавством України.
9.4. Термін конфіденційності інформації, зазначеної у пункті 9.1, становить три роки після припинення дії цього Договору.
10. Антикорупційне застереження
10.1. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі.
Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством України як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Кожна з Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них робіт (послуг) та іншими, не зазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони.
Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої Сторони, розуміються:
надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими користувачами;
надання будь-яких гарантій;
прискорення існуючих процедур;
інші дії, що виконуються працівником у рамках посадових обов'язків, але суперечать принципам прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.
10.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.
У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана зазначити факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов Сторонами, їх афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються законодавством України як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, які порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
10.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. Сторони докладають зусиль для мінімізації ризиків ділових відносин з користувачами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають сприяння один одному з метою запобігання корупції. Сторони забезпечують реалізацію процедур проведення перевірок з метою запобігання ризикам залучення Сторін у корупційну діяльність.
10.4. Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього Договору фактів з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.
10.5. Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факти порушень.
10.6 Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України.
11. Строк дії договору. Порядок припинення договору
11.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і вважається дійсним до 20__ року, але в будь-якому разі до повного виконання зобов'язань Сторонами.
11.2. У разі якщо жодна зі Сторін за два тижні до закінчення строку дії цього Договору не заявить про своє небажання надалі продовжувати відносини, цей Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік на таких самих умовах.
11.3 Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін та шляхом односторонньої відмови від виконання Договору у випадку виникнення обставин, зазначених нижче:
скасування державної реєстрації однієї із Сторін;
визнання банкрутом однієї із Сторін;
на вимогу Оператора за умови попереднього (за тридцять календарних днів) письмового повідомлення про таке припинення. Процес відключення майданчика від ЕСЗ відбувається відповідно до Порядку;
ліквідація однієї із сторін та відсутність правонаступника (з моменту припинення).
11.4. З дати укладання цього Договору всі попередні домовленості між Адміністратором та Оператором втрачають чинність.
11.5. Адміністратор має право розірвати цей Договір та відключити майданчик від ЕСЗ за рішенням Уповноваженого органу, яке приймається на підставі рішення комісії, в односторонньому порядку в таких випадках:
1) порушення вимог щодо конфіденційності та цілісності даних (десять і більше разів);
2) неправильної ідентифікації користувача під час реєстрації, що призвело до зриву процедур або істотно вплинуло на процедуру закупівлі (десять і більше разів);
3) постійних (більше ніж чотири рази на місяць або більше ніж вісім разів на три місяці) технічних збоїв з вини Оператора у процесі проведення публічних закупівель через майданчик, що унеможливлює проведення процедури закупівлі через майданчик;
4) технічного втручання в дані або підміни даних з боку Оператора в ЕСЗ;
5) систематичного невиконання умов цього Договору (п'ять і більше разів чи порушення строків оплати послуг адміністратора на тридцять і більше днів сумарно за останні шість місяців);
6) недоступності майданчика більше ніж дванадцять годин робочого часу протягом останнього календарного року.
Також Адміністратор має право розірвати цей Договір та відключити майданчик від ЕСЗ у разі негативних результатів додаткового тестування майданчика на відповідність вимогам, установленим Порядком (у разі прийняття комісією рішення про таке тестування).
Кількість порушень, визначених у цьому пункті, розраховується за останні 360 днів, починаючи з моменту підключення майданчика до ЕСЗ. Оператор має право оскаржити дії Адміністратора чи комісії в судовому порядку.
Під час процесу відключення Оператор зобов'язаний забезпечити на майданчику проведення раніше оголошених процедур закупівель в ЕСЗ у режимі "онлайн" та повинен гарантувати:
1) конфіденційність та цілісність даних, що містяться на майданчику;
2) збереження даних, що містяться на майданчику;
3) передачу всієї інформації, що міститься на майданчику, іншим майданчикам;
4) обмін даними з іншими майданчиками та веб-порталом Уповноваженого органу, який не було здійснено;
5) закриття доступу до майданчика після його відключення.
Припинення дії цього Договору або дострокове розірвання цього Договору (у тому числі шляхом односторонньої відмови) не звільняє Сторони від зобов'язань за розрахунками за надані послуги та відповідальності за їх невиконання.
11.6. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться Сторонами в письмовій формі шляхом укладання додаткових угод.
11.7. Договір укладається українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
12. Прикінцеві положення
12.1. У своїй діяльності сторони повинні керуватись законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та іншими актами органів державної влади.
12.2. Адміністратор має статус платника податку 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
12.3. Оператор має статус платника податку 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
13. Додатки
До цього Договору як його невід'ємні частини додаються:
"Регламент реагування на Інциденти та усунення проблем" (додаток 1);
"Акт наданих послуг" (додаток 2);
"Акт про проведені закупівлі (крім переговорної процедури)" (додаток 3);
"Звіт про розкриті тендерні пропозиції учасників" (додаток 4);
"Звіт про результати проведених закупівель (крім переговорної процедури)" (додаток 5).
14. Місцезнаходження і реквізити сторін
Адміністратор Оператор
______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
Директор департаменту 
регулювання державних 
закупівель


О.Є. Стародубцев
     
 
  Додаток 1 
до Примірного договору 
№ ___________________ 
____________ 20__ року
РЕГЛАМЕНТ 
реагування на інциденти та усунення проблем
1. Адміністратор зобов'язується забезпечити:
роботу Системи (апаратного та програмного забезпечення) у режимі 24 х 7;
реагування на нештатні ситуації (інциденти), що виникли в роботі ЕСЗ та були виявлені автоматизованими системами відслідковування працездатності ЕСЗ і операторами та/або користувачами;
усунення виявлених проблем та відновлення роботи системи відповідно до цього регламенту;
проведення збору параметрів роботи сервера(-ів) (завантаження процесорів, пам'яті, підсистеми зберігання даних та інше);
масштабування ресурсів сервера(-ів) для забезпечення якісної роботи без зміни архітектурного рішення Системи.
2. Для визначення параметрів реагування та усунення виявлених проблем Сторонами використовуються такі пріоритети інцидентів:
Назва пріоритету Ідентифікатор пріоритету Короткий опис
Критичний 1 збій у роботі ЕСЗ, що призвів до її повної непрацездатності
Високий 2 збій у роботі ЕСЗ, що не призвів до її повної непрацездатності, але серйозно вплинув на функціонування ЕСЗ (наприклад, відсутність доступу до модуля аукціонів)
Середній 3 збій у роботі ЕСЗ, що є помітним, але не має серйозного впливу на її функціонування (наприклад, незначне вповільнення роботи системи)
Низький 4 збій у роботі ЕСЗ, що мав мінімальний вплив на її роботу, або запит на інформацію
3. Адміністратор забезпечує параметри реагування на інциденти та усунення виявлених проблем:
- у робочий час:
Назва пріоритету Час реагування Час відновлення сервісу Повне усунення проблеми
Критичний 15 хвилин 2 години 24 години
Високий 2 години 24 години протягом п'яти робочих днів
Середній наступний робочий день 48 годин для проблем у конфігурації та/або логіці - до десяти робочих днів, для проблем продукту - наступний реліз
Низький наступний робочий день не визначено не визначено
- у неробочий час:
Назва пріоритету Час реагування Час відновлення сервісу Повне усунення проблеми
Критичний 2 години 12 годин 24 години
4. Терміни в пункті 3 цього регламенту використовуються в таких значеннях:
- час реагування - час між першим зверненням до служби технічної підтримки та часом початку відповідної діагностики ЕСЗ Адміністратором;
- відновлення сервісу - використання тимчасового рішення з метою відновлення працездатності ЕСЗ;
- повне усунення проблеми - відновлення функціонування системи до нормального робочого стану.
5. З метою подання інформації про інциденти забезпечуються такі механізми комунікації:
email: prozorro_admin@prozorro.gov.ua
тел. 044 281-42-50
За допомогою телефону здійснюється консультаційна підтримка, що включає в себе надання відповідей Оператору стосовно функціональності ЕСЗ та особливостей її експлуатації.

  Додаток 2 
до Примірного договору 
№ ___________________ 
____________ 20__ року
АКТ 
наданих послуг 
№ ________ від ____________ 20__ року 
за ____________ 20__ року 
до Примірного договору № ________ від ____________ 20__ року
м. Київ _______________ 20__ року
___________________ (далі - Оператор), в особі ______________, що діє на підставі __________________, з одного боку, та _______________ (далі - Адміністратор), в особі _________________, який діє на підставі _____________ від ____________ 20__ року, з іншого боку, склали цей акт про те, що за період з ___.___.20__ року до ___.___.20__ року у Системі розкрито таку кількість поданих через майданчик Оператора пропозицій:
Показники Очікувана вартість закупівлі (лоту) Усього
<= 20 тис. гривень >20 та <= 50 тис. гривень >50 та <= 200 тис. гривень >200 та <= 1000 тис. гривень >1 млн. гривень  
1 2 3 4 5 6 7
Кількість розкритих за звітний період Системою тендерних пропозицій, що були подані учасниками через майданчик            
Плата за одну розкриту пропозицію, гривень з ПДВ            
Загальна вартість послуг Адміністратора за звітний місяць, гривень з ПДВ*            
У тому числі ПДВ            
Загальна вартість, гривень без ПДВ            
Начало формы
 
 
Конец формы

* У разі якщо загальна вартість послуг Адміністратора за звітний період, розрахована за цією формою, є меншою за суму обов'язкового щомісячного платежу, визначеного підпунктом 4.1.5 пункту 4.1 розділу 4 Договору, загальна вартість прийнятих та наданих за цим актом послуг дорівнює сумі обов'язкового щомісячного платежу (_______ гривень).
Свої зобов'язання Адміністратор виконав у повному обсязі відповідно до умов Договору.
Загальна вартість прийнятих і наданих за цим актом послуг з урахуванням ПДВ становить _______________ гривень __ коп.
Цей акт укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
Представник Оператора: Представник Адміністратора:
  Додаток 3 
до Примірного договору 
№ ___________________ 
____________ 20__ року
АКТ 
про проведені закупівлі (крім переговорної процедури)
м. Київ _______________ 20__ року
___________________ (далі - Оператор), в особі ______________, що діє на підставі __________________, з одного боку, та _______________ (далі - Адміністратор), в особі _____________________, який діє на підставі _____________ від ___________ 20__ року, з іншого боку, склали цей акт про те, що за період з __.__.20__ року по __.__.20__ року в електронній системі закупівель завершено процедури закупівель (крім переговорної процедури), що були оголошені через майданчик Оператора та завершились оприлюдненням звіту про результати проведення торгів за умови, що торги не були відмінені або визнані такими, що не відбулися, до моменту розкриття тендерних пропозицій:
Показники Очікувана вартість закупівлі (лоту) Усього
<= 20 тис. гривень >20 та <= 50 тис. гривень 50 та <= 200 тис. гривень >200 та <= 1000 тис. гривень >1 млн. гривень
1 2 3 4 5 6 7
Кількість звітів про результати проведення процедур, що були оприлюднені у звітному періоді за торгами, які до моменту розкриття тендерних пропозицій не були відмінені або визнані такими, що не відбулися            
Винагорода Оператора за одну проведену процедуру, гривень з ПДВ            
Загальна сума винагороди Оператора за звітний місяць, гривень з ПДВ            
У тому числі ПДВ            
Загальна сума, гривень без ПДВ            
Загальна сума за цим актом з урахуванням ПДВ становить ______ гривень __ коп.
Цей акт укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
Представник Оператора: Представник Адміністратора:
  Додаток 4 
до Примірного договору 
№ ___________________ 
____________ 20__ року
ЗВІТ 
про розкриті тендерні пропозиції учасників 
№ ________ від ____________ 20__ року 
за ____________ 20__ року 
до Примірного договору № ____________ від ____________ 20__ року
м. Київ _______________ 20__ року
період з ___.___.20__ року по ___.___.20__ року
Майданчик ________________________
Показники Очікувана вартість закупівлі (лоту) Усього
<= 20 тис. гривень >20 та <= 50 тис. гривень >50 та <= 200 тис. гривень >200 та <= 1000 тис. гривень >1 млн. гривень
Кількість розкритих за звітний період Системою тендерних пропозицій, що були подані учасниками через майданчик            
  Представник Оператора: Представник Адміністратора:
 
  Додаток 5 
до Примірного договору 
№ ___________________ 
____________ 20__ року
ЗВІТ 
про результати проведених закупівель (крім переговорної процедури)
м. Київ _______________ 20__ року
період з ___.___.20__ року по ___.___.20__ року
Майданчик ________________________
Показники Очікувана вартість закупівлі (лоту) Усього
<= 20 тис. гривень >20 та <= 50 тис. гривень >50 та <= 200 тис. гривень >200 та <= 1000 тис. гривень >1 млн. гривень
Кількість звітів про результати проведення процедур, оприлюднених у звітному періоді за торгами, які до моменту розкриття тендерних пропозицій не були відмінені або визнані такими, що не відбулися            
  Представник Оператора: Представник Адміністратора: