Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Яку процедуру закупівлі Ви найчастіше використовуєте?ПОСТАНОВА
від 24 січня 2011 р. №37
Київ
Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228 (Офіційний вісник України, 2002 р., №9, ст.414; 2003 р., №9, ст.380, №30, ст.1546; 2004 р., №17, ст.1182; 2005 р., №4, ст.230; 2006 р., №7, ст.367; 2007 р., №6, ст.227; 2009 р., №23, ст.730), зміни, що додаються.
  Прем’єр-міністр України                                                                    М. АЗАРОВ 
Інд.34
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2011 р. №37
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ
1. У пункті 1:
доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту:
«Кошторис бюджетної установи (далі — кошторис) — основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.».
У зв’язку з цим абзаци перший — четвертий вважати відповідно абзацами другим — п’ятим;
в абзаці другому слова «бюджетних установ (далі — кошторис)» виключити.
2. У пункті 2:
абзац третій після слів «в розрізі доходів» доповнити словом «бюджету»;
абзац четвертий після слів «в розрізі видатків» доповнити словом «бюджету»;
у першому реченні абзацу шостого слова «, а також розрахунки, які обґрунтовують показники видатків або надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису,» виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету або надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, є невід’ємною частиною кошторису. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня погоджують форму розрахунків з головним розпорядником бюджетних коштів.».
3. У пункті 3:
абзац другий викласти у такій редакції:
«Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України за загальнодержавними витратами та рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів і бюджетних програм щодо виконання державою гарантійних зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, резервного фонду місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами щодо виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами.».
4. У пункті 4 слова «коштів бюджету», «головним розпорядником коштів» замінити відповідно словами «бюджетних коштів», «головним розпорядником бюджетних коштів», а слова «та органам Державного казначейства» виключити.
5. В абзаці другому пункту 6 слова «видатків з» замінити словом «витрат».
6. У пункті 7:
абзац другий викласти у такій редакції:
«Головні розпорядники бюджетних коштів (далі — головні розпорядники) — бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України отримують повноваження шляхом встановлення їм бюджетних призначень.»;
в абзаці третьому слова «коштів бюджету» замінити словами «бюджетних коштів».
7. Пункт 8 викласти у такій редакції:
«8. Одержувач бюджетних коштів (далі — одержувач) —  суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує для їх здійснення кошти бюджету.».
8. У пункті 9:
абзац перший викласти у такій редакції:
«9. Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі відповідного розпорядника бюджетних коштів.»;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
«Критеріями визначення одержувача для здійснення заходів бюджетної програми є:
досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням напряму чи заходу бюджетної програми;
виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, науково-технічної бази (у разі потреби);
наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів бюджетної програми;
незбиткова діяльність одержувача за  останні два роки, відсутність простроченої заборгованості за наданими банками кредитами;
співвідношення вартості робіт, послуг та їх якості;
застосування договірних умов.
У разі отримання бюджетних коштів одержувачем платежі здійснюються з рахунка, відкритого в установленому порядку в органах Державної казначейської служби.
Одержувачем не може бути суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яку визнано в установленому порядку банкрутом, стосовно якої порушено справу про банкрутство чи яка перебуває в стадії ліквідації.
Критерії та умови відбору одержувача, якому надається державна підтримка, визначаються у порядках використання бюджетних коштів.».
9. У пункті 10 слова «видатків та надання кредитів» замінити словами «видатків бюджету та надання кредитів».
10. У пункті 16 слова «залишки коштів» замінити словами «залишки бюджетних коштів».
11. Перше речення абзацу другого пункту 20 після слів «на оплату праці з нарахуваннями» доповнити словами «, виплату стипендії».
12. В абзаці першому пункту 21 слово «Асигнування» замінити словами «Бюджетні асигнування».
13. У пункті 26 слова «У тижневий термін після опублікування» замінити словами «У двотижневий строк з дня прийняття».
14. Абзац перший пункту 28 викласти у такій редакції:
«Розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувача), помісячних планів використання бюджетних коштів і подають їх головним розпорядникам для уточнення показників проектів зведених кошторисів і складення проектів зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету та зведених планів спеціального фонду, а також проектів зведених планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувача) і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.».
15. У пункті 29:
у першому реченні абзацу першого слова «в присутності керівників цих установ» виключити;
в абзаці третьому слово «асигнувань» замінити словами «бюджетних асигнувань»;
абзац четвертий після слів «довідках річних обсягів» доповнити словом «бюджетних».
16. В абзаці першому пункту 30 слова «у двотижневий термін» виключити.
17. Абзаци п’ятий і шостий пункту 31 викласти у такій редакції:
«Мінфін надсилає для реєстрації, обліку та виконання помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів відповідним місцевим бюджетам згідно із затвердженим розписом державного бюджету Державній казначейській службі, яка доводить показники розподілу до органів Державної казначейської служби, які, в свою чергу, доводять їх до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласної, Київської міської та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації.
Зазначений розподіл є підставою для перерахування органами Державної казначейської служби таких трансфертів з державного бюджету до відповідного місцевого бюджету та враховується під час складання помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідного місцевого бюджету.».
18. У пункті 33:
у підпунктах 4 і 5 слова «експертизи, проведеної» замінити словами “погодження з”;
у підпункті 7 слова «збору за забруднення навколишнього природного середовища» замінити словами «екологічного податку»;
підпункт 71 викласти у такій редакції:
«71) бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст (у тому числі міст районного значення), — міськими, сільськими, селищними головами або керівниками відповідних структурних підрозділів виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, до сфери управління яких віднесено бюджетну установу;»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи таких установ підписуються керівником фінансового підрозділу або головним бухгалтером та затверджуються керівником установи, уповноваженої затверджувати такі документи, підпис якого скріплюється гербовою печаткою, із зазначенням дати.».
19. В абзаці другому пункту 37:
у першому реченні слова «, а також розрахунки, які обґрунтовують показники видатків або надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису,» виключити;
друге речення викласти у такій редакції: «Зазначені документи, а також розрахунки, які обґрунтовують показники видатків або надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, подаються у двох примірниках, один з яких повертається такій установі, а другий залишається в установі, керівник якої затвердив кошторис.».
20. У пункті 40 слова «на відповідний рік» виключити.
21. У пункті 42 слово «ГоловКРУ» замінити словами «Державна фінансова інспекція».
22. У пункті 43:
абзац перший викласти у такій редакції:
«43. Для здійснення контролю за відповідністю бюджетних асигнувань, визначених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду бюджету, планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах спеціального фонду, планах використання бюджетних коштів, помісячних планах використання бюджетних коштів розпорядників бюджетним асигнуванням, затвердженим розписами відповідних бюджетів, органи Державної казначейської служби обліковують розподіли показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, показників планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів.»;
в абзаці другому:
у першому реченні слова «в межах асигнувань» замінити словами «в межах бюджетних асигнувань»;
у другому реченні слова «дані про розподіл» замінити словом «розподіли»;
в абзаці п’ятому слова і цифри «статей 26 і 73 Закону про Державний бюджет України на 2007 рік» замінити словами і цифрами «відповідно до  статті 51 Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України».
23. У пункті 45:
абзац перший доповнити реченнями такого змісту: «Одержувачі бюджетних коштів складають на зазначений період тимчасові плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками за погодженням з розпорядниками бюджетних коштів, через яких вони одержують такі кошти. Штатні розписи бюджетних установ затверджуються в установленому порядку у місячний строк з початку року.»;
абзац другий доповнити реченням такого змісту: «На суму власних надходжень і відповідних видатків, які здійснені згідно з тимчасовими кошторисами та не заплановані в розписі, оформляється довідка про зміни до кошторису в частині спеціального фонду.».
24. У пункті 46:
абзац перший викласти у такій редакції:
«46. Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов’язання щодо видатків бюджету або надання кредитів з бюджету відповідно до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду виходячи з потреби у забезпеченні здійснення пріоритетних заходів та з урахуванням платежів, необхідних для погашення зобов’язань минулих періодів, узятих на облік органами Державної казначейської служби, якщо інше не передбачено законодавством; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації — після їх погодження з генеральним державним замовником зазначеної програми (центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України). Розпорядники бюджетних коштів — вищі навчальні заклади та наукові установи мають право брати зазначені бюджетні зобов’язання  також відповідно до плану використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів.»;
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до такого фонду (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України), якщо інше не передбачено законодавством.».
У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами третім — п’ятим;
в абзаці четвертому слова «скорочення асигнувань» замінити словами «скорочення бюджетних асигнувань»;
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«У разі прийняття Мінфіном рішення про внесення змін до розпису за результатами місячного звіту відповідно до частини першої статті 54 Бюджетного кодексу України розпорядники повинні забезпечити приведення обсягів бюджетних зобов’язань у відповідність з таким розписом.».
25. Пункти 47 і 48 викласти у такій редакції:
«47. Зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів одержувача), помісячного плану використання бюджетних коштів вносяться у разі:
виникнення потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами розпорядника;
передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого;
прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам на суму коштів, витрачених не за цільовим призначенням;
прийняття рішення про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків;
прийняття рішення про перерозподіл видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;
прийняття рішення про передачу нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;
прийняття рішення про скорочення видатків бюджету або надання кредитів за рахунок коштів загального фонду бюджету в цілому на рік;
внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
виникнення потреби у збільшенні видатків або наданні кредитів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надходжень до цього фонду з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року, не використаних у попередньому бюджетному періоді, порівняно з надходженнями, врахованими у бюджеті.
Зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів одержувача), помісячного плану використання бюджетних коштів вносяться після внесення змін до розпису відповідного бюджету з урахуванням особливостей спеціального фонду, визначених у пункті 49 цього Порядку.
У разі внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду складаються відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у тому ж порядку, що і кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду.
Форма зазначених довідок затверджується Мінфіном.
Зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів III—V рівня акредитації, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затверджуються керівниками таких закладів.
При цьому кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду не перезатверджуються.
Зміни до штатних розписів вносяться у порядку та за формою, встановленими для їх затвердження.
Зміни до планів використання бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних коштів (крім вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації) вносяться в порядку, встановленому для їх затвердження, на підставі довідок, форми яких затверджуються Мінфіном. При цьому плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів не перезатверджуються.
48. Бюджетна установа не має права здійснювати запозичення в будь-якій формі (крім випадків, передбачених статтею 16 Бюджетного кодексу України) або надавати юридичним чи фізичним особам кредити з бюджету (якщо не встановлено відповідні бюджетні призначення на надання кредитів з бюджету).».
26. У пункті 49:
абзац третій викласти у такій редакції:
«Установи мають право використовувати протягом поточного бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що утворилися на початок року на рахунках спеціального фонду, для здійснення видатків бюджету або надання кредитів з бюджету, передбачених у кошторисах на поточний рік.»;
в абзаці четвертому слова «залишків коштів» замінити словами «залишків бюджетних коштів»;
в абзаці п’ятому:
у другому реченні слова «в обов’язковому порядку» виключити;
п’яте речення викласти у такій редакції: «У разі коли фактичний обсяг власних надходжень з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року бюджетних установ менший, ніж плановані показники, враховані у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов’язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису у частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді.».
27. У тексті Порядку слова «економічною класифікацією видатків» і «протягом року» замінити відповідно словами «економічною класифікацією видатків бюджету» і «протягом бюджетного періоду», а слова «видатки або надання кредитів», «видатки та/або надання кредитів» і «Державне казначейство» в усіх відмінках замінити відповідно словами «видатки бюджету та надання кредитів», «видатки бюджету та/або надання кредитів» і «Державна казначейська служба» у відповідному відмінку.
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd